KELLY MOORE PAINTS
Màu sắc của Năm 2017
Màu sắc tuyệt vời của Gray: Tên của Kelly-Moore

Màu sắc tuyệt vời của Gray: Tên của Kelly-Moore

Kelly-Moore Paints đã công bố kết quả cuộc khảo sát của nhà thiết kế Color of the Year (COTY) năm 2017, gửi cho một nhóm các nhà thiết kế ASID trên khắp nước Mỹ 15.000 nhà thiết kế nội thất chứng nhận ASID và các thành viên của Hiệp hội Thiết kế Nội thất Hoa Kỳ