Công ty Cổ phần Sơn Kelly Moore Việt Nam
Dự án Sơn nội thất
Anantara Resort

Anantara Resort

Anantara Resort sử dụng hệ thống sơn nội thất KM500
Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc sử dụng hệ thống sơn chống trầy Dura-poxy 1686