KELLY MOORE PAINTS
Dự án Sơn nội thất
Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc sử dụng hệ thống sơn chống trầy Dura-poxy 1686